OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI NICKNACK S.R.O. PRO PRODEJ KELÍMKŮ

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti z kupní smlouvy mezi prodávajícím, kterým je společnost NICKNACK s.r.o., IČO: 29287464, se sídlem Olomoucká 888/164, Černovice, 627 00 Brno (dále jen „Prodávající“) a kupujícím (dále jen „Kupující“).
 2. Obchodní podmínky se stávají součástí smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřením smlouvy nebo přijetím nabídky v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“).
 3. Ustanovení Smlouvy mají přednost před těmito Obchodními podmínkami. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z kupní smlouvy jsou tvořeny Smlouvou a ve zbylém rozsahu těmito Obchodními podmínkami.
 4. Ustanovení § 1752 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Užití obchodních podmínek Kupujícího se vylučuje.

II. Základní smluvní podmínky

 1. Předmětem koupě jsou polypropylenové kelímky o objemu 0,5l, 0,4l, 0,3l nebo 0,25l s obchodním názvem NICKNACK, přičemž bližší specifikace včetně množství je obsažena ve Smlouvě (kterou se rozumí i akceptovaná Objednávka) (dále jen „Kelímky“). Předmětem koupě může být kromě Kelímků také související zboží (zejména tiskové formy, folie IML, plastové boxy s víkem), vyplývá-li to ze Smlouvy (Kelímky a případné související zboží dále jen „Zboží“).
 2. Prodávající se zavazuje dodat Zboží kupujícímu a umožnit mu k němu nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu.
 3. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu Zboží ve výši a podle platebních podmínek, jak je specifikováno v Nabídce (dále jen „Cena“). Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je Kupující povinen uhradit zálohu na Cenu ve výši 100 % Ceny. Splatnost zálohy činí 7 dní ode dne uzavření Smlouvy, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Splatnost Ceny (v případě uhrazené zálohy doplatku Ceny) činí 7 dní ode dne odevzdání Zboží Kupujícímu, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.
 4. Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré uváděné částky bez DPH, která bude účtována dle platných právních předpisů.
 5. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Ceny či jakékoli jiné částky dle Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Prodávající je v takovém případě rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit. O dobu prodlení Kupujícího s úhradou kterékoli částky se prodlužují veškeré termíny a lhůty pro plnění povinností Prodávajícího.

III. Potisk kelímků

 1. Je-li to uvedeno ve Smlouvě, budou Kelímky dodány potištěny, přičemž specifikace potisku je zpravidla součástí Smlouvy nebo ji Kupující předal či nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření Smlouvy předá Prodávajícímu samostatně v odpovídajícím tiskovém formátu (AI, EPS, PDF). Kupující Prodávajícímu garantuje, že má vypořádána veškerá práva k tiskovým datům (zejména práva autorská a další práva duševního vlastnictví) a odpovídá Prodávajícímu za to, že splněním Smlouvy neporuší žádná práva třetích osob ani platné právní předpisy.
 2. Prodávající vypracuje na základě specifikace potisku od Kupujícího dvourozměrný (2D) obrazový náhled potisku ve skutečné velikosti a tento náhled předloží Kupujícímu ke schválení. Kupující je povinen návrh schválit nebo k němu vznést připomínky nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu. Schválením obrazového náhledu Kupující dává Prodávajícímu pokyn, aby nechal Kelímky potisknout dle obrazového náhledu.
 3. Kupující bere na vědomí, že konečná podoba Kelímků s potiskem se může od obrazového náhledu lišit, a to vzhledem k tomu, že Kelímek je oproti obrazovému náhledu trojrozměrný objekt, je vyroben z průhledného materiálu. Odlišnosti dle předchozí věty se nepovažují za vadu Kelímků. Na potisk Kelímků bude použita technologie 1. rotačního sítotisku nebo 2. IML (celoplošného fotorealistického potisku) atd. Zvolí-li si Kupující technologii rotačního sítotisku a předá-li Prodávajícímu specifikaci potisku (tisková data) nevhodnou pro zvolenou technologii, Prodávající jej na to upozorní; bude-li přes takové upozornění trvat na použití takových nevhodných tiskových dat, nedostatky konečné podoby Kelímků vzniklé v důsledku této skutečnosti se nepovažují za vadu Kelímků.
 4. O dobu případného prodlení Kupujícího s předáním specifikace potisku Prodávajícímu a o dobu případného prodlení Kupujícího s vyjádřením se k obrazovému náhledu se prodlužují veškeré termíny a lhůty platné pro Prodávajícího; to neplatí, jedná-li se o lhůtu dle Smlouvy počítanou od předání specifikace potisku nebo od vyjádření se k obrazovému náhledu.

5. Kupující bere na vědomí, že laminované dvouvrstvé fólie pro potisk Kelímků metodou celoplošného fotorealistického potisku zajišťuje Kupující prostřednictvím svého subdodavatele, což může vést k tomu, že skutečný počet vyrobených fólií nebude přesně odpovídat objednanému počtu Kelímků (tolerance +/- 5%). Nastane-li taková situace, nemá Kupující nárok na náhradu tím vzniklé škody nebo na jinou kompenzaci.

IV. Související služby

1. Součástí Smlouvy může být rovněž poskytnutí služeb Prodávajícím, jako např. služby mytí kelímků. V takovém případě se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu odměnu dohodnutou za poskytnutí služby ve Smlouvě.

V. Součinnost Kupujícího, souhlas s fotografováním

 1. Je-li to potřeba k poskytnutí souvisejících služeb, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost (např. prostor v místě konání akce, oprávnění k vjezdu apod.).
 2. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající, resp. ním pověřená osoba, pořizovala na akci, pro kterou jsou Kelímky určeny, fotografie a videozáznamy a za tímto účelem je povinen umožnit přístup do zón určených pro fotografy a média.
 3. Kupující rovněž souhlasí s tím, aby jej Prodávající uvedl v rámci své propagace jako referenčního zákazníka formou uvedení názvu/obchodní firmy a loga Kupujícího a uvedením názvu a loga akce, pro kterou jsou Kelímky určeny, zejména na webových stránkách Prodávajícího a v jeho propagačních materiálech.

VI. Dodání Kelímků

 1. Prodávající splní svou povinnost odevzdat Kupujícímu Zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího předáním Zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího.
 2. Náklady na přepravu Zboží do místa určení, které specifikuje Kupující (ve smlouvě uvedeno jako „místo dodání“), nese Kupující; obstarává-li přepravu pro Kupujícího Prodávající, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na přepravu zálohově před provedením přepravy. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Kupující je povinen prohlédnout Zboží neprodleně poté, co je přepravcem dopraveno do místa určení. Kupující je zejména povinen před převzetím zkontrolovat, zda je obal, v němž je Zboží pro přepravu uloženo, není poškozen. Zjistí- li poškození obalu, je povinen převzetí Zboží odmítnout; převezme-li Zboží přes zjištění poškozeného obalu, má se za to, že případné vady Zboží byly způsobeny v průběhu přepravy a Prodávající za ně v takovém případě neodpovídá. Totéž platí, pokud by Zboží bylo zabaleno jinak než (i) v originálním obalu – kartonu s logem „NICKNACK napij se jinack“, nebo (ii) v přepravním zaplombovaném plastovém boxu s víkem.
 4. Prodávající se zavazuje odevzdat Zboží Kupujícímu, tedy Zboží předat prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, ve lhůtě uvedené ve Smlouvě; není-li lhůta ve Smlouvě uvedena, pak jsou-li Kelímky dle Smlouvy vyráběny sítotiskem, činí lhůta max. 5 týdnů, jsou-li vyráběny technologii IML, činí lhůta max. 6 týdnů.
 5. Dohodnou-li se Kupující a Prodávající ve Smlouvě, že Zboží bude Kupujícímu odevzdáno ve výrobním závodu Prodávajícího, splní Prodávající svou povinnost odevzdat Kupujícímu Zboží tím, že mu s ním umožní nakládat v určeném místě (výrobním závodu Prodávajícího). Prodávající je v takovém případě povinen odevzdat Zboží Kupujícímu, tedy mu oznámit, že Zboží je připraveno k odběru, ve lhůtě uvedené ve Smlouvě; není-li lhůta ve Smlouvě uvedena, pak jsou-li Kelímky dle Smlouvy vyráběny sítotiskem, činí lhůta max. 5 týdnů, jsou-li vyráběny technologii IML, činí lhůta max. 6 týdnů.
 6. V případě prodlení Prodávajícího se splněním povinnosti odevzdat Zboží Kupujícímu je Prodávající na výzvu Kupujícího povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Zboží bez DPH, s jehož předáním je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení; maximální výše této pokuty je omezena částkou 20 % Ceny příslušného Zboží.
 7. Započtení pohledávek Kupujícím je vyloučeno.

VII. Odpovědnost za vady Kelímků

 1. Kupující bere na vědomí, že Kelímky musí být po jejich použití nejpozději do 48 hodin zbaveny zbytků nápojů a jiných nečistot alespoň vypláchnutím vodou, jinak dochází k jejich zkáze.
 2. Prodávající poskytuje na dodané Kelímky záruku za jakost v délce 2 let ode dne odevzdání Kelímků Kupujícímu. Záruka za jakost se nevztahuje na mechanické poškození a běžné opotřebení Kelímků (včetně tisku).
 3. V případě vad Zboží může Kupující požadovat výhradně přiměřenou slevu z Ceny.
 4. Ve zbytku se práva Kupujícího z odpovědnosti za vady Zboží řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

Všeobecné podmínky společnosti NICKNACK S.R.O. ke stažení v PDF.