VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI NICKNACK S.R.O. PRO PRODEJ KELÍMKŮ 

Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím, kterým je společnost NICKNACK s.r.o., IČO: 29287464, se sídlem Olomoucká 888/164, Černovice, 627 00 Brno (dále jen „Prodávající“) a kupujícím (dále jen „Kupující“).
 • Obchodní podmínky se stávají součástí smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřením smlouvy, nabídky nebo objednávky v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“). 
 • Ustanovení Smlouvy mají přednost před těmito Obchodními podmínkami. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z kupní smlouvy jsou tvořeny Smlouvou a ve zbylém rozsahu těmito Obchodními podmínkami.
 • Ustanovení § 1752 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Užití obchodních podmínek Kupujícího se vylučuje. 
 • Základní smluvní podmínky
 • Předmětem koupě jsou polypropylenové kelímky o objemu 0,5l, 0,4l, 0,3l, 0,25l s obchodním názvem NICKNACK, dále kelímky HOT CUP 0,3l, 0,2l a 0,1l přičemž bližší specifikace včetně množství je obsažena ve Smlouvě (dále jen „Kelímky“). Předmětem koupě může být kromě Kelímků také související zboží (zejména tiskové formy, folie IML, plastové boxy s víkem), vyplývá-li to ze Smlouvy (Kelímky a případné související zboží dále jen „Zboží“).
 • Prodávající se zavazuje dodat Zboží kupujícímu a umožnit mu k němu nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu. 
 • Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu Zboží ve výši a podle platebních podmínek, jak je specifikováno ve Smlouvě (dále jen „Cena“). Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je Kupující povinen uhradit zálohu na Cenu ve výši 100 % Ceny. Splatnost zálohy činí 7 dní ode dne uzavření Smlouvy, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Splatnost Ceny (v případě uhrazené zálohy doplatku Ceny) činí 7 dní ode dne odevzdání Zboží Kupujícímu, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.
 • Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré uváděné částky bez DPH, která bude účtována dle platných právních předpisů. 
 • V případě prodlení Kupujícího s úhradou Ceny či jakékoli jiné částky dle Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Prodávající je v takovém případě rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit. O dobu prodlení Kupujícího s úhradou kterékoli částky se prodlužují veškeré termíny a lhůty pro plnění povinností Prodávajícího.
 • Potisk kelímků
 • Je-li to uvedeno ve Smlouvě, budou Kelímky dodány potištěny, přičemž specifikace potisku je zpravidla součástí Smlouvy nebo ji Kupující předal či nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření Smlouvy předá Prodávajícímu samostatně v odpovídajícím tiskovém formátu (AI, EPS, PDF). Kupující Prodávajícímu garantuje, že má vypořádána veškerá práva k tiskovým datům (zejména práva autorská a další práva duševního vlastnictví) a odpovídá Prodávajícímu za to, že splněním Smlouvy neporuší žádná práva třetích osob ani platné právní předpisy. 
 • Prodávající vypracuje na základě specifikace potisku od Kupujícího dvourozměrný (2D) obrazový náhled potisku ve skutečné velikosti a tento náhled předloží Kupujícímu ke schválení. Kupující je povinen návrh schválit nebo k němu vznést připomínky nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu. Schválením obrazového náhledu Kupující dává Prodávajícímu pokyn, aby nechal Kelímky potisknout dle obrazového náhledu. 
 • Kupující bere na vědomí, že konečná podoba Kelímků s potiskem se může od obrazového náhledu lišit, a to vzhledem k tomu, že Kelímek je oproti obrazovému náhledu trojrozměrný objekt, je vyroben z průhledného materiálu. Odlišnosti dle předchozí věty se nepovažují za vadu Kelímků. Na potisk Kelímků bude použita technologie 1. rotačního sítotisku nebo 2.  IML (celoplošného fotorealistického potisku) atd. Zvolí-li si Kupující technologii rotačního sítotisku a předá-li Prodávajícímu specifikaci potisku (tisková data) nevhodnou pro zvolenou technologii, Prodávající jej na to upozorní; bude-li přes takové upozornění trvat na použití takových nevhodných tiskových dat, nedostatky konečné podoby Kelímků vzniklé v důsledku této skutečnosti se nepovažují za vadu Kelímků.
 • V případě potisku kelímků technologií rotačního sítotisku, je kupující  povinen přesně určit barvy Pantone ze vzorníku (pantone solid coated) . Pokud kupující pantone barvy nemá určeny, pantone barvu vybírá prodávající převedením dat ve CMYK na nejbližší podobnou pantone barvu dle nejbližší číselné hodnoty. Kupující je povinen číslo barvy zkontrolovat a odsouhlasit. Odsouhlasením finálních dat kupující souhlasí s vybranou pantone barvu. Prodávající odpovídá za shodu pantone barvy potisku pouze pokud je pro grafiku použit bílý podtisk.  Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.
 • O dobu případného prodlení Kupujícího s předáním specifikace potisku Prodávajícímu a o dobu případného prodlení Kupujícího s vyjádřením se k obrazovému náhledu se prodlužují veškeré termíny a lhůty platné pro Prodávajícího; to neplatí, jedná-li se o lhůtu dle Smlouvy počítanou od předání specifikace potisku nebo od vyjádření se k obrazovému náhledu.
 • Kupující bere na vědomí, že laminované dvouvrstvé fólie pro potisk Kelímků metodou celoplošného fotorealistického potisku zajišťuje Kupující prostřednictvím svého subdodavatele, což může vést k tomu, že skutečný počet vyrobených fólií nebude přesně odpovídat objednanému počtu Kelímků (tolerance +/- 5%). Nastane-li taková situace, nemá Kupující nárok na náhradu tím vzniklé škody nebo na jinou kompenzaci.
 • Související služby
 • Součástí Smlouvy může být rovněž poskytnutí služeb Prodávajícím, jako např. služby mytí kelímků. V takovém případě se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu odměnu dohodnutou za poskytnutí služby ve Smlouvě.
 • Součinnost Kupujícího, souhlas s fotografováním
 • Je-li to potřeba k poskytnutí souvisejících služeb, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost (např. prostor v místě konání akce, oprávnění k vjezdu apod.).
 • Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající, resp. ním pověřená osoba, pořizovala na akci, pro kterou jsou Kelímky určeny, fotografie a videozáznamy a za tímto účelem je povinen umožnit přístup do zón určených pro fotografy a média.
 • Kupující rovněž souhlasí s tím, aby jej Prodávající uvedl v rámci své propagace jako referenčního zákazníka formou uvedení názvu/obchodní firmy a loga Kupujícího a uvedením názvu a loga akce, pro kterou jsou Kelímky určeny, zejména na webových stránkách Prodávajícího a v jeho propagačních materiálech.
 • Dodání Kelímků 
 • Prodávající splní svou povinnost odevzdat Kupujícímu Zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího předáním Zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího. 
 • Náklady na přepravu Zboží do místa určení, které specifikuje Kupující (ve smlouvě uvedeno jako „místo dodání“), nese Kupující; obstarává-li přepravu pro Kupujícího Prodávající, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na přepravu zálohově před provedením přepravy. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Kupující je povinen prohlédnout Zboží neprodleně poté, co je přepravcem dopraveno do místa určení. Kupující je zejména povinen před převzetím zkontrolovat, zda obal, v němž je Zboží pro přepravu uloženo, není poškozen. Zjistí-li poškození obalu, je povinen převzetí Zboží odmítnout; převezme-li Zboží přes zjištění poškozeného obalu, má se za to, že případné vady Zboží byly způsobeny v průběhu přepravy a Prodávající za ně v takovém případě neodpovídá. Totéž platí, pokud by Zboží bylo zabaleno jinak než (i) v originálním obalu – kartonu s logem „NICKNACK napij se jinack“, nebo (ii) v přepravním zaplombovaném plastovém boxu s víkem.
 • Prodávající se zavazuje odevzdat Zboží Kupujícímu, tedy Zboží předat prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, ve lhůtě uvedené ve Smlouvě; není-li lhůta ve Smlouvě uvedena, pak jsou-li Kelímky dle Smlouvy vyráběny sítotiskem, činí lhůta max. 10 týdnů, jsou-li vyráběny technologii IML, činí lhůta max. 10 týdnů. 
 • Dohodnou-li se Kupující a Prodávající ve Smlouvě, že Zboží bude Kupujícímu odevzdáno ve výrobním závodu Prodávajícího, splní Prodávající svou povinnost odevzdat Kupujícímu Zboží tím, že mu s ním umožní nakládat v určeném místě (výrobním závodu Prodávajícího). Prodávající je v takovém případě povinen odevzdat Zboží Kupujícímu, tedy mu oznámit, že Zboží je připraveno k odběru, ve lhůtě uvedené ve Smlouvě; není-li lhůta ve Smlouvě uvedena, pak jsou-li Kelímky dle Smlouvy vyráběny sítotiskem, činí lhůta max. 10 týdnů, jsou-li vyráběny technologii IML, činí lhůta max. 10 týdnů.  
 • V případě prodlení Prodávajícího se splněním povinnosti odevzdat Zboží Kupujícímu je Prodávající na výzvu Kupujícího povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Zboží bez DPH, s jehož předáním je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení; maximální výše této pokuty je omezena částkou 20 % Ceny příslušného Zboží. 
 • Započtení pohledávek Kupujícím je vyloučeno. 
 • Odpovědnost za vady Kelímků
 • Kupující bere na vědomí, že Kelímky musí být po jejich použití nejpozději do 48 hodin zbaveny zbytků nápojů a jiných nečistot alespoň vypláchnutím vodou, jinak dochází k jejich zkáze. 
 • Prodávající poskytuje na dodané Kelímky záruku za jakost v délce 2 let ode dne odevzdání Kelímků Kupujícímu. Záruka za jakost se nevztahuje na mechanické poškození a běžné opotřebení Kelímků (včetně tisku).
 • V případě vad Zboží může Kupující požadovat výhradně přiměřenou slevu z Ceny.
 • Ve zbytku se práva Kupujícího z odpovědnosti za vady Zboží řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

V Brně 1. 4. 2022

________________________________________

Mgr. Michal Hanák – jednatel